ผู้อำนวยการใหญ่ AOT ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board Director

ผอญ กีรติ2

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board Director โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งครั้งนี้ AOT ได้รับการสนับสนุนจากท่าอากาศยานสมาชิก ACI Asia-Pacific and Middle East (ACI APAC & MID) เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสมาชิก ACI APAC & MID มีจำนวนทั้งหมด 132 ราย ซึ่งบริหารท่าอากาศยานจำนวน 623 แห่ง โดยตำแหน่ง Board Director มีหน้าที่เป็นตัวแทนท่าอากาศยานสมาชิก ACI APAC & MID รวบรวมข้อมูล กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานท่าอากาศยานในระดับภูมิภาค


ฉบับที่ 37/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th