ภารกิจของเจ้าหน้าที่ EOD ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AOTcontent2019_Infographic 16_การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EOD_V9_20190724_page1
AOTcontent2019_Infographic 16_การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EOD_V9_20190724_page2