มาตรการห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่อง

AOT_Emergency_Infographic_02_V13_20190613_Page-01

เรื่องต้องรู้ !! หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นี้ อ้างอิงจาก ประกาศ กพท. เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs) ที่จะนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 #AOTOfficial #aviation  #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOT_Emergency_Infographic_02_V13_20190613_Page-02

ของเหลว เจล สเปรย์ หมายถึงสิ่งของใด ?

 • อาหารที่มีของเหลวในปริมาณมาก เช่น ซุป น้ำ เครื่องดื่ม น้ำเชื่อม แยมสตูว์ ซอส น้ำพริก
 • เครื่องสำอาง เช่น ครีม โลชั่น น้ำมัน น้ำหอม
 • เจล เช่น ยาสีฟัน ยาสระผม เจลอาบน้ำ
 • วัตถุที่ต้องฉีดพ่น เช่น สเปรย์ โฟม
 • สิ่งที่มีส่วนผสมของของแข็งและของเหลว เช่น มาสคาร่า ลิปสติกชนิดน้ำ ลิปกลอส

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOT_Emergency_Infographic_02_V13_20190613_Page-03

เงื่อนไขในการนำของเหลวเจล สเปรย์ ขึ้นเครื่อง

 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือในหน่วยวัดปริมาตรอื่นที่เท่ากัน และต้องมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์
 • สามารถนำไปได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันสูงสุดไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร
 • ของเหลว เจล สเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึก และไม่มีร่องรอยการแกะ การฉีกขาด หรือการเปิดปากถุง และต้องแสดงหลักฐานว่าซื้อในวันที่เดินทาง

ของเหลว เจล สเปรย์ ที่ยกเว้น ไม่ต้องมีปริมาตรตามกำหนด แต่มีปริมาณเหมาะสมกับระยะเวลาเดินทาง

 • ของเหลว เจล สเปรย์ ประเภทยาต้องมีใบรับรองแพทย์ ฉลาก หรือเอกสารกำกับยาที่ระบุชื่อผู้โดยสาร เว้นแต่เป็นยาสามัญประจำบ้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 • อาหารที่ต้องพกพาตามข้อกำหนดทางการแพทย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนา
 • อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารกที่มีความจำเป็นต้องใช้บริโภคระหว่างเที่ยวบิน

#AOTOfficial #aviation  #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOT_Emergency_Infographic_02_V14_20190627_Page4

เงื่อนไขพิ่มเติม เริ่มใช้ 23 มิถุนายน 2562 นี้

น้ำพริก แกง น้ำจิ้ม อาหารพื้นเมือง ในปริมาตรที่เกินกว่ากำหนด ที่เคยผ่อนปรนให้สำหรับเที่ยวบินในประเทศจะไม่ได้รับการยกเว้น ผู้โดยสารต้องนำไปกับสัมภาระที่บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน #AOTOfficial #aviation  #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOT_Emergency_Infographic_02_V13_20190613_Page-05

ของเหลว เจล สเปรย์ ที่ผู้ปฎิบัติงานจะนำขึ้นเครื่องหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้าม

 • ผู้ประจำหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือบุคคลที่เข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะที่จำเป็นต้องนำของเหลวฯ ไปใช้ส่วนตัว สามารถนำของเหลวฯ เข้าไปได้ในปริมาณเท่าที่จำเป็นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และเหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง (Operating Hours) โดยต้องแสดงให้พนักงานตรวจค้น ณ บริเวณจุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยทำการตรวจสอบ
 • ผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตหวงห้าม หรือผู้ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็น ต้องนำของเหลวฯ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำของเหลวฯ เข้าไปได้ โดยต้องแสดงให้พนักงานตรวจค้น ณ บริเวณจุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยทำการตรวจสอบ

 

โดยต้องแสดงให้พนักงานตรวจค้นตรวจสอบ ณ จุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย (Security Screening Point)

#AOTOfficial #aviation  #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้