วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) 🚲🚌

คาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) 22 กันยายน 2566-01

ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี
ในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้มาใช้รถสาธารณะ ได้มีเพื่อนร่วมทาง ได้ลดมลภาวะทางอากาศ ได้ลดมลภาวะทางเสียง💨 และยังช่วยลดปริมาณของรถยนต์ในท้องถนนให้น้อยลง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการจราจร🚦และอุบัติเหตุ ได้ด้วยค่ะ 💚