สนามบิน แต่ DRONE ห้ามบิน !

messageImage_1688618239035

ภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากสนามบินเป็นพื้นที่เขตห้ามบินโดรน (Drone, UAV) เว้นแต่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออากาศยาน และชีวิตของผู้โดยสารได้
ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง :
1. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558

2. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ. 2561

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
https://uav.caat.or.th/faq.php
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A117/%A117-2e-2558-a0002.htm