สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสมุดบันทึกมอบแด่ผู้บริหาร AOT

AOT 1
AOT 2
AOT 3
AOT 4

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมุดบันทึกพระราชทานพุทธศักราช 2567 แด่ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT นางสาวผานิต เสถียรเสพย์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ นางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ซึ่ง AOT ได้จัดพิธีรับพระราชทานฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สำนักงานใหญ่ AOT โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 8/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th