สายมูต้องเช็กเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ตรง เสี่ยง…อดบินเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในสื่อโซเชียล

messageImage_1690257638825

สายมู 🔮 ต้องเช็ก !
เปลี่ยนชื่อแล้วไม่ตรง
เสี่ยงอดบิน ! 🚫✈️😱

หากใครที่ ชื่อ - นามสกุล เปลี่ยนใหม่
ไม่ว่าจะเปลี่ยนตาม หมอดู หรือ คู่สมรส
หรือไม่ว่าเหตุผลใด ๆ

🔍 โปรดตรวจสอบ
ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารระบุตัวตน
ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐให้ตรงกับ Boarding Pass
ก่อนเดินทางทุกครั้ง

❌ หากชื่อไม่ตรงกัน !
สายการบินและสนามบินมีสิทธิปฏิเสธ
การเข้าพื้นที่สนามบินและการเดินทาง
ทั้งนี้ หากชื่อบนบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) ไม่ตรงกับเอกสารระบุตัวตนให้ประสานสายการบิน (อาจมีค่าใช้จ่าย)

อ้างอิง : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)