อย่าลืม! เผื่อเวลาก่อนเดินทาง🛫

S__36962308

อย่าลืม! เผื่อเวลาก่อนเดินทาง🛫
🚫ไม่ตกเครื่อง ไม่ต้องวิ่ง มีเวลาชอปปิงกันนะคะ

🩵เที่ยวบินภายในประเทศ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องบินออก

🩵เที่ยวบินระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องบินออก