เกี่ยวกับ ทอท.

การจัดทำข้อตกลงการใช้ทรัพย์สิน บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 
บริษัทการบิน/บริษัทตัวแทนจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอทำข้อตกลงการใช้ทรัพย์สินบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค เพื่อขอชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายเดือนโดยต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น แบบอากาศยาน น้ำหนักอากาศยาน จำนวนเที่ยวบิน เส้นทางการบิน เป็นต้น พร้อมทั้งระบุความต้องการใช้บริการ และสถานที่วางบิลค่าบริการ จัดส่งให้ฝ่ายบริหารธุรกิจ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหากมี ความประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2535-5855 และ 0-2535-2026