เกี่ยวกับ ทอท.

คณะกรรมการบริษัท

นายสราวุธ  เบญจกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายธานินทร์  ผะเอม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

นายกฤชเทพ  สิมลี
กรรมการ

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา

นายวราห์  ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์  เสสะเวช
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

 

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
กรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
กรรมการ

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการอิสระ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง