เกี่ยวกับ ทอท.

คณะกรรมการบริษัท

นายสราวุธ  เบญจกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

นายกฤชเทพ  สิมลี
กรรมการ

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา

นายวราห์  ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์  เสสะเวช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
กรรมการ

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการอิสระ

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
กรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 

นายจิรพล สังข์โพธิ์
กรรมการอิสระ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง