เกี่ยวกับ ทอท.

คณะกรรมการบริษัท

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย อรัญญิก

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

 • กรรมการ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายมานิต นิธิประทีป

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • กรรมการตรวจสอบ

นายธานินทร์ ผะเอม

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการธรรมาภิบาล
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมนัส แจ่มเวหา

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสราวุธ เบญจกุล

 • กรรมการอิสระ

พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา

นายวราห์ ทองประสินธุ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการธรรมาภิบาล
 • กรรมการตรวจสอบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • เลขานุการคณะกรรมการ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรม
  การธรรมาภิบาล
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรม
  การบริหารความเสี่ยง