เกี่ยวกับ ทอท.

คณะกรรมการบริษัท

นายประสงค์  พูนธเนศ
ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย  อรัญญิก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ
กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายมานิต  นิธิประทีป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธานินทร์  ผะเอม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

นายกฤชเทพ  สิมลี
กรรมการ

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

นายสราวุธ  เบญจกุล
กรรมการอิสระ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
กรรมการ
กรรมการสรรหา

นายวราห์  ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์  เสสะเวช
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง