เกี่ยวกับ ทอท.

คณะกรรมการบริษัท

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
ประธาน

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ
กรรมการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา

นายกฤชเทพ  สิมลี
กรรมการอิสระ

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา

นายวราห์  ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์  เสสะเวช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

 

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการอิสระ

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
กรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 

นายจิรพล สังข์โพธิ์
กรรมการอิสระ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
กรรมการ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง