เกี่ยวกับ ทอท.

คณะกรรมการบริษัท


นายสราวุธ ทรงศิวิไล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ

กรรมการ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

นายกฤชเทพ  สิมลี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา

นายวราห์  ทองประสินธุ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
กรรมการอิสระ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภิบาล

 

 

นางพงษ์สวาท นีละโยธิน

กรรมการอิสระ


นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
กรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 


นายจิรพล สังข์โพธิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

 

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
กรรมการ
กรรมการสรรหา

พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา