เกี่ยวกับ ทอท.

คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการ


นายสราวุธ ทรงศิวิไล
กรรมการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา


นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
กรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
กรรมการ
กรรมการสรรหา

พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร

พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาล

 

นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมศักดิ์ ภู่สกุล

กรรมการ

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

 

นางสาวกรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

กรรมการ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ ทอท.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง