เกี่ยวกับ ทอท.

คณะผู้บริหาร ทอท.

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร)

นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

นางฉฎาณิศา  ชำนาญเวช
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคล และอำนวยการ)

นายสมบูรณ์  น้อยน้ำคำ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

นายศิโรตม์  ดวงรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)


นายกีรติ กิจมานะวัฒน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

ร.อ.ธรรมาวุธ  นนทรีย์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
และการบิน)

นายมนตรี  มงคลดาว
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

น.ท.สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ร.ท.สัมพันธ์  ขุทรานนท์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

ร.ต.ธานี  ช่วงชู
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

นายอมรรักษ์  ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายอัครพันธ์  ทองสลวย
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

นางสาวชนาลัย  ฉายากุล
เลขานุการบริษัท

ติดต่อผู้บริหาร 0 2535 5727