เกี่ยวกับ ทอท.

คณะผู้บริหาร ทอท.

คณะผู้บริหาร ทอท.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท

นางสาวชนาลัย ฉายากุล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท

นางวาสนา หลักคงคา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมาย)

นางสาวพิชาจรัส  เพ่งพินิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายเลขานุการบริษัท)

สำนักตรวจสอบ

นายอำนาจ สันตนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

สายงานยุทธศาสตร์

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

นางรัญนา นียะพันธ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

นางศรัญญา บุณยวัทน์
ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ

สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ

ฉฎาณิศา ชำนาญเวช
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ)

นางวันพร บัวศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ)

นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน

สายงานบัญชีและการเงิน

นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นายวิชัย บุญยู้
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

นายอัษฎางค์ ขำคมกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายกิตติพจน์  เวณุนันทน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง

นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

นายวุฑิศร  โรจนะบุรานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน


นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์  ก้อนมณี
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)


เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

มนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

นางมนัญญา เบญจกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

นายกฤติยา  ก้อนทอง
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นางสาวดาลัด อัศเวศน์
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

นายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายการพาณิชย์)

นายกิตติพงศ์  กิตติขจร
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายปฏิบัติการ 1)

พันตรี กมล วงศ์สมบุญ
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายปฏิบัติการ 2)

นายอนันต์ หวังชิงชัย
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายบำรุงรักษา)

ท่าอากาศยานดอนเมือง

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
(สายปฏิบัติการ)

นายวิสิฏฐ์ บาลี
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

นายมนต์ชัย ตะโหนด 
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
(สายบำรุงรักษา)

ท่าอากาศยานภูเก็ต

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม 
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
(สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา)

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายกฤษฎา พุกะทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

ร.ท. ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
(สายปฏิบัติการ)