เกี่ยวกับ ทอท.

คณะผู้บริหาร ทอท.

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โทร. 0-2535-1200

 

นายกิตติพจน์  เวณุนันทน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร)

โทร.0-2535-1292

นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

โทร. 0-2535-1881

นางฉฎาณิศา  ชำนาญเวช
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคล และอำนวยการ)

โทร. 0-2535-3701

นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)
โทร. 0-2535-2523

นายศิโรตม์  ดวงรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

โทร.0-2535-1201


นายกีรติ กิจมานะวัฒน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

โทร. 0-2535-1939

ร.อ.ธรรมาวุธ  นนทรีย์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน และการบิน)

โทร. 0-2535-1669

นายมนตรี  มงคลดาว
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

โทร. 0-2535-4797

นายกิตติพงศ์  กิตติขจร
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร. 0-2132-2011

ร.ต.ธานี  ช่วงชู
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

โทร. 0-2535-1679

นายมนต์ชัย  ตะโหนด
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0-7635-1141

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

โทร. 0-5392-2024

ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

โทร. 0-7422-7109

น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โทร. 0-5379-8001

นางสาวชนาลัย  ฉายากุล
เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2535-1678

ติดต่อผู้บริหาร 0 2535 5727