คำแนะนำผู้โดยสาร

เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองร่วมเดินทางด้วย


เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วย สามารถเดินทางเข้าประเทศ ออกนอกประเทศ เเละเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศไทย หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เเผนกบริการลูกค้าของสายการบิน ณ ท่าอากาศยาน

เพิ่มเติม : (ข้อมูลจาก: http://www.thaiairways.co.th ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อสายการบินที่ท่านใช้บริการก่อนล่วงหน้า)

การให้เด็กโดยสารไปกับสายการบินโดยลำพังจะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ผู้ปกครองจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางเพราะ ทางสายการบินได้จำกัดจำนวนการรับเด็กไว้ด้วยคือ ใน Royal First Class/Royal Silk Class จะได้รับเฉพาะเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 8-11 ปี และรับเพียง 1 คน เท่านั้น ส่วน Economy Class รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-7 ได้ไม่เกิน 6 คน ถ้ามี อายุระหว่าง 8-11 ปี สามารถรับได้ไม่เกิน 30 คน ต่อหนึ่งเที่ยวบิน
  • แจ้งข้อมูล เด็ก ทั้งชื่อ สกุล อายุ เพศ วันที่ หมายเลข เที่ยวบิน สถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่พาเด็ก/UM มาส่งสถานีต้นทาง และชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่มารับที่สถานีปลายทาง และนำข้อมูลทั้งหมดไปกรอกในแบบฟอร์ม "Handling Advice for Unaccompanied Minor" (FORM THAI 1122) เพื่อเป็นหลักฐาน
  • ผู้มารับที่สถานีปลายทางต้องเป็นคนคนเดียวกับชื่อที่แจ้งไว้กับ Selling Office
  • ตั๋วที่ใช้ต้องเป็นประเภท Confirm และไม่ใช่ตั๋ว ID แต่ถ้าเป็นตั๋วรางวัลที่ ROP (Royal Orchid Plus) มอบให้ถือว่าใช้ได้
  • พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กแล้วยังกลับบ้านทันทีไม่ได้ จะต้องรอจนกว่าเครื่องบินลำที่เด็กเดินทางนั้น ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้ว
  • เด็กที่เป็น Infant และที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับเป็น UM ยกเว้นถ้ามีบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี หรือมากกว่า 12 ปี ขึ้นไปร่วมเดินทางด้วย

การเดินทางของเด็กนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่าย Handling fee 30 USD หรือ เท่ากับ 1,350 บาท สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต่อ 1 เที่ยวบิน (หมายถึงการเดินทางตั้งแต่สถานีต้นทางจนสิ้นสุด ที่สถานีปลายทาง โดยไม่คำนึงว่าเที่ยวบินนั้นจะมีกี่ Sector ก็ตาม) และถ้าเป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกันเดินทางด้วยกันเราจะคิดค่า Handling fee เพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนใน Domestic ไม่ต้องเสีย

สำหรับตั๋วเที่ยวบิน Inter คิดในราคา Applicable adult fare ตามอายุของ เด็ก/UM ส่วนเที่ยวบิน Domestic จะเสียค่าตั๋วในราคา 50 เปอร์เซ็นต์ ของ Adult normal full fare

กรณีผู้โดยสารเด็กอายุระหว่าง 12-16 ปี เดินทางคนเดียว และพ่อแม่ ผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้ดูแลเป็นพิเศษเหมือน เด็ก/UM ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน (YP :Young Passenger)

สำหรับเด็กนั้น พนักงานสายการบินอำนวยความสะดวกทุกๆ อย่าง อาทิ ช่วยถือของ แนะนำการรัดเข็มขัดที่นั่ง ดูแลช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินช่วยตักอาหารให้ พาเข้าห้องน้ำ กรอก Immigration Form เป็นเพื่อนพูดคุย นำของเล่นมาให้เพื่อสะดวกในการดูแล เมื่อเครื่องถึงสนามบินผู้จัดการเที่ยวบิน คือ Purser หรือ Inflight Manager จะนำเด็กให้กับพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ที่สถานีนั้นๆ ดูแลต่อไปจนถึงผู้ปกครองที่จะมารับ