เที่ยวบินล่าช้า 🕓 ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง✈️

เที่ยวบินดีเลย์ มีเงินคืน

เที่ยวบินล่าช้า
🕓 ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง✈️
หากล่าช้าเกิน 2-3 ชั่วโมง สายการบินจะต้องจัดเตรียม อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร และหากผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางต่อแล้ว จะต้องได้รับเงินค่าโดยสารคืน .

🕓 หากล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบินจะต้องจัดเตรียม อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร และหากผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางต่อแล้ว จะต้องได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งอื่น .

🕓 หากล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิ์ชดเชยเหมือนกรณีล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง และได้รับเงินชดเชย 600 บาททันที ยกเว้นสายการบินจะพิสูจน์ได้ว่าล่าช้าเพราะเหตุสุดวิสัย .

🕓 และหากเที่ยวบินล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน โดยนอกจากจะได้รับการชดเชยเหมือนกรณีล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง แล้ว สายการบินยังต้องจัดหาที่พักพร้อมการรับส่งระหว่างสนามบินกับที่พัก หากต้องค้างคืน ผู้โดยสารจะต้องได้รับเงินชดเชย 1,200 บาท นอกเสียจากว่า สายการบินจะพิสูจน์ว่าการยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือสายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารได้ภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมงจากเวลาเดิม . อย่างไรก็ตาม การชดเชยทั้งหมดนี้ จะได้รับเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าและมาถึงสนามบินแล้ว

อ้างอิง : ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 http://web.krisdika.go.th/data/law/law3/%BB%C706/%BB%C706-2e-2553-a0003.htm อ้างอิง : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Download PDF >> www.caat.or.th/th/archives/72264