เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19?