เอกสารใด…สามารถใช้แสดงตนผ่านเข้าเขตหวงห้ามของสนามบิน ก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ?

S__5095581
2
3
4
ThaID_ED_P5

ข้อมูลเอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์,
เอกสารระบุตัวตนฉบับจริง สำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทย ต่ำกว่า 7 ปี,
เอกสารระบุตัวตนฉบับจริง สำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทย ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี,
และเอกสารระบุตัวตนฉบับจริง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทย

เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้ามพื้นที่ควบคุม หรือ เขตการบินของสนามบิน 🛫 ผู้โดยสารขาออกเที่ยวบิน "ภายในประเทศ" (Domestic) ต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงตัวตนก่อนผ่านจุดตรวจค้น ดังนี้ ❗️

อ้างอิง: แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสาร สมาชิกลูกเรือ และผู้ถือบัตรเข้าพื้นที่ ฉบับที่ 01 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย