เอกสารใด ? สามารถใช้แสดงตนผ่านเข้าเขตหวงห้ามของสนามบินก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

01
02
03
04