เอาปืนฉีดน้ำ / ปืนเด็กเล่น ขึ้นเครื่องต้องทำอย่างไร?

Water_gun_Load-01

เทศกาลสงกรานต์ทั้งที ไม่มีปืนฉีดน้ำไม่ได้แล้ว😎 แต่จะทำอย่างไรเมื่อต้องเดินทางไกล AOT มีข้อมูลมาฝากกันเพื่อจะได้เตรียมตัวดังนี้ 🎉

❎ ปืนฉีดน้ำ / ปืนเด็กเล่น
ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนปืนของจริง
ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

📄หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะนำไปกับอากาศยานต้องขออนุญาตและ
ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 29
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตให้ผู้โดยสารพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน
โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์เช็กอิน

🔫 ปืนฉีดน้ำ / ปืนเด็กเล่น ที่ไม่มีลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อเป็นอาวุธปืน
แนะนำให้ผู้โดยสารจัดเก็บไว้ในสัมภาระลงทะเบียน
(โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง)