แจ้งปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน AOT เพื่อทำการบำรุงรักษาในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 (23.30 น.) ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 (02.30 น.)

S__15753289