แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จะปกป้องข้อมูลเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้านการทุจริต แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดย ทอท. จะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม และห้ามผู้บริหาร ทอท.เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ ต่อบุคลากรของ ทอท.ที่ได้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต มีข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จอันเนื่องมาจากผู้ร้องเรียนมีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนมีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ทอท.จะไม่รับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้

  1. เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์การกระทำการทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้
  2. เรื่องที่ ทอท.ได้พิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

    รายละเอียดผู้ร้องเรียน

    รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

    เอกสารแนบ (สามารถอัพโหลดไฟล์ไม่เกิน 10 MB แต่ไม่เกิน 5 ไฟล์ ไฟล์ที่รองรับมีดังนี้ .doc, .docx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf และ ความยาวชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 50 ตัวอักษรและคำอธิบายเอกสารต้องไม่เกิน 500 ตัวอักษร)