โครงการให้บริการภาคพื้นและผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินพิเศษของบุคคลสำคัญหรือเที่ยวบินของรัฐบาลต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 16.00 -17.30 น.

4

โครงการให้บิการภาคพื้นและผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินพิเศษของบุคคลสำคัญหรือเที่ยวบินของรัฐบาลต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 16.00 -17.30 น.