?ด้วยความห่วงใย? ผู้โดยสารทุกท่าน สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการตรวจค้นร่างกายและจากการเปิดตรวจค้นสัมภาระได้?