💡แนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี😷 ทิ้งให้ถูก✅ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการตรวจค้นร่างกายและการตรวจค้นสัมภาระได้🗑

messageImage_1594957085572