💥 ยิงแสงเลเซอร์ไปยังอากาศยานเป็นอันตรายต่อนักบิน 🚫✈️

AOT-Laser

การยิงแสงเลเซอร์ที่มีกำลังสูง
ไปยังเครื่องบินขณะทำการบินอยู่
เป็นอันตรายต่อการมองเห็นของนักบิน

เพราะอาจทำให้จอประสาทตาบอดได้
หากนักบินสูญเสียการมองเห็นขณะทำการบิน
อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงเครื่องบินตก รวมถึงอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้

และมีความผิดตาม มาตรา 59/2 และ 59/3 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 18 (2) แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

อ้างอิง : https://www.caat.or.th/th/archives/69576