📣 ประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ✈️ เรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

002_ED_NEW

📣 ประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ✈️
เรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เเสดงตัวตน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ 🪪
เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้ามพื้นที่ควบคุม หรือ เขตการบินของสนามบิน 🛫 ผู้โดยสารขาออกเที่ยวบินภายในประเทศต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงตัวตนก่อนผ่านจุดตรวจค้น ดังนี้ ❗️

*** อัปเดต : แอปพลิเคชัน D.DOPA เปลี่ยนชื่อเป็น “ThaID” หรือ “ไทยดี” แล้ว สามารถแสดงบัตรประชาชนผ่านแอปฯ ได้ทันที
อ้างอิง: กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ครังที่ 247.1/2566 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ***