📣 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ ย้ำหลักเกณฑ์การนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขึ้นเครื่องบิน

Power bank 66-01

ขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่นำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้าเกินกว่ากำหนดขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องหลักเกณฑ์
การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

ผู้โดยสารควรสอบถามรายละเอียดและแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินที่ใช้บริการทราบล่วงหน้าในขณะที่ทำการ
สำรองที่นั่ง ทั้งนี้ AOT และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้ปฏิบัติตามประกาศของ กพท.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้บริการและผู้โดยสารของ AOT โดยอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการตามข้อกำหนดกฎระเบียบภายใต้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เป็นสากล