5 มิถุนายน 2564 วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 🌏🌱

วันสิ่งแวดล้อม64-01-01

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) โดยมีคําขวัญเพื่อการรณรงค์ประจำปี 2564 คือ การฟื้นฟูระบบนิเวศ หรือ Ecosystem Restoration และสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2564 - 2573 เป็นทศวรรษแห่งการฟื้นฟู ภายใต้แนวคิด "ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมไปแล้วได้ แต่เราสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยการสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว การรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำและชายฝั่ง รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ" 🌤
ตรงตามความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสนามบินของ AOT ให้เป็นสนามบินสากลชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศทางบก และระบบนิเวศชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง 💚