AOT คว้าใบรับรองสนามบินเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

S__6742067

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับการประกาศ
ให้เป็นสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ในระดับดีมาก ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประกอบการท่าอากาศยานที่มีศักยภาพบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปสู่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทางการบินอย่างยั่งยืน โดยมีจุดเด่นด้านการออกแบบอาคารผู้โดยสารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง การรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG) ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

______________________________________________

 

ฉบับที่  47/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร   0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th