AOT คาดผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคนเดินทางคึกคักในช่วงสงกรานต์ 2565 พร้อมเน้นย้ำถือปฏิบัติตามมาตรการ VUCA

01

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) คาดมีผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคนใช้บริการสนามบินทั้ง 6 แห่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ร่วมกับการเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศ
ซึ่งระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
(ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จำนวน 894,756 คน หรือเฉลี่ย 127,822 คนต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 107,194 คน เพิ่มขึ้น 19.24% โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 202,280 คน หรือเฉลี่ย 28,897 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 39.66% และผู้โดยสารภายในประเทศ 692,476 คน หรือเฉลี่ย 98,925 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.36% ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งหมด 8,245 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย
1,178 เที่ยวบินต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1,050 เที่ยวบิน
เพิ่มขึ้น 12.20% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 2,432 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 347 เที่ยวบินต่อวัน
เพิ่มขึ้น 5.54% และเที่ยวบินภายในประเทศ 5,813 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.24%

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งจะมีวันหยุดยาวหลายวัน อาจได้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางที่คึกคักของประชาชนมากขึ้นจากปีก่อน โดย AOT คาดปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งระหว่างวันที่
11 – 17 เมษายน 2565 จะมีเที่ยวบินประมาณ 9,310 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 14.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินภายใน ประเทศประมาณ 6,820 เที่ยวบิน ลดลง 2.79% และเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ
2,490 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 123.14% โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 103.07% แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 843,220 คน เพิ่มขึ้น 62.08% และผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 238,800 คน เพิ่มขึ้น 1,798.07%

เมื่อพิจารณาจากประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีตัวเลขที่น่าสนใจคือเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ ทสภ. ทดม. และ ทภก.มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ ทสภ.คาดว่าจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 1,790 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 70.52% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 160,300 คน เพิ่มขึ้น 1,179.37% ส่วน ทดม.มีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ
270 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 396.30% มีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 25,770 คน เพิ่มขึ้น 122,595.24%
ด้าน ทภก.มีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 400 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2,984.62% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 48,400 คน เพิ่มขึ้น 156,048.39%

ในด้านการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยเฉพาะในด้านมาตรการป้องกันและติดตาม
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 AOT ได้กำชับเจ้าหน้าที่และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ (1) Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก (2) Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง (3) Covid Free Setting Area, District, Community สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ (4) Antigen Test Kit (ATK) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ นอกจากนั้น AOT ยังได้จัดพนักงาน และแม่บ้าน
ทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วมกัน

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า AOT ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
และสิ่งอำนวยความสะดวกอัจฉริยะ (Smart Travel) เพื่อตอบสนองการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ (Transport New Normal) โดยได้นำระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing Systems : CUPPS)
มาให้บริการผู้โดยสารในกระบวนการพิธีการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ซึ่งขณะนี้ได้มีการ
เริ่มใช้งานบางระบบแล้ว ได้แก่ เครื่อง CUSS (Common Use Self Service) สำหรับเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ
และเครื่อง CUBD (Common Use Bag Drop) สำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ทำให้ผู้โดยสารได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอคิวเช็กอิน และลดความหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน

การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ AOT ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการในการ
อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน ณ ทสภ. ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัย
ในสนามบิน โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน AOT รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประจำศูนย์ฯ ตลอดเทศกาล นอกจากนี้ AOT ได้ติดตามด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองสถานการณ์ได้ทันท่วงที และในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย AOT ได้เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัยคู่ไปกับการตรวจตรา
ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ทสภ.ยังได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์
ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus สาย A ให้บริการ
รับ - ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง และ ทภก.ได้จัดที่จอดรถยนต์ฟรี ณ อาคาร X-Terminal
ระหว่างวันที่ 13 – 18 เมษายน 2565

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งยังได้จัดตกแต่งพื้นที่ และซุ้มสำหรับถ่ายภาพเนื่องในวันสงกรานต์
เพื่อต้อนรับผู้โดยสาร โดย ทสภ.ได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานเพื่อให้ผู้โดยสารได้สักการะบูชา เพื่อความเป็น
สิริมงคล ทดม.ได้อัญเชิญหลวงปู่ทวดมาประดิษฐานพร้อมประดับด้วยดอกไม้ ส่วน ทชม.จัดพื้นที่สำหรับให้ผู้โดยสาร
ได้สรงน้ำพระ พร้อมจัดพิธีมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับผู้โดยสารบริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ด้าน ทชร.ได้ประดับตกแต่งซุ้มถ่ายภาพภายใต้ประเพณีของชาวเหนือที่เรียกเทศกาลสงกรานต์ว่า “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น ขณะที่ ทภก.ประดับตกแต่ง
ซุ้มถ่ายภาพภายใต้แนวคิด “เทศกาลสงกรานต์ ร่วมส่งความสุข ทั่วไทย” และ ทหญ.จัดพื้นที่สำหรับให้ผู้โดยสาร
ได้สรงน้ำพระ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วย

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า AOT ขอความร่วมมือผู้โดยสารก่อนการเดินทางกรุณาตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกาศจังหวัดและมาตรการเข้าออกของแต่ละจังหวัด ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด และในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจมีผู้มาใช้บริการสนามบินของ AOT
จำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินล่วงหน้า 2 - 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบินและการให้บริการของ AOT ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

------------------------------------------------------

ฉบับที่ 13 / 2565 วันที่ 11 เมษายน 2565

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th