AOT จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 50 ล้านคนต่อปี

DSC_6978
DSC_7015
DSC_7119

(วันที่ 29 สิงหาคม 2566) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ สำหรับนำความเห็นไปประกอบในการออกแบบโครงการฯให้มีความเหมาะสม โดยมี ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT เป็นประธานการประชุมฯ และผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น ผู้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ และผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยานร่วมการประชุม ณ ห้องค็อกพิท โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ AOT เร่งผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บท ทดม. ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของ ทดม.ให้มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 50 ล้านคนต่อปี โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้ของ ทดม. ซึ่งจะเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ และดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เพื่อให้บริการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ประมาณ 22 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ จะดำเนินการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณชานชาลาผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกในการเข้า-ออกท่าอากาศยาน รวมไปถึงก่อสร้างทางเชื่อมจากทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์เข้าสู่ชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารโดยตรง

สำหรับโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีรายละเอียดของงานประกอบด้วย

กลุ่มงานที่ 1 งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร

กลุ่มงานที่ 2 งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ รวมไปถึงอาคารสำนักงานสายการบิน และอาคารรับรองพิเศษ VVIP

กลุ่มงานที่ 3 งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อม ปรับปรุงลานจอดภายใน ทดม. และปรับปรุงพื้นที่ทิศเหนือเป็นเขตการบิน

กลุ่มงานที่ 4 งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2-4

กลุ่มงานที่ 5 งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศและทางภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพ และลดความแออัดของระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยใช้ระยะเวลาการออกแบบ 14 เดือน และทยอยเปิดให้บริการในปี 2572

-----------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 25/2566 วันที่ 29 สิงหาคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th