AOT จัดโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2566

376803481_689344259890738_5179640402894839585_n
376858184_689344166557414_7294814952432147071_n
375835357_689344193224078_2012619842301156480_n
376687221_689344183224079_404038692266919047_n

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดยนางสาวปัญญารัตน์ ทองจิตติ ผู้เชี่ยวชาญ 11 AOT
พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำผู้บริหารและพนักงาน AOT รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยาวชนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมือง และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและการทำกิจกรรมเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ AOT ด้านการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) โดยเป็นไปตามกรอบการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement) และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem Preservation) ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557-2565 ต้นโกงกางที่ AOT ปลูกไว้มีการยืนต้นอยู่ในพื้นที่โครงการฯ รวมกว่า 80,000 ต้น รวมพื้นที่ 18 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31 ตันต่อปี

ทั้งนี้ AOT มุ่งดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

------------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 26/2566 วันที่ 8 กันยายน 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th