AOT จับมือ บวท.ลงนาม MOU เสริมแกร่งความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย

01
02
03
04
05
06
07

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT กับหอควบคุมการจราจรทางอากาศ บวท. โดยมี เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) กล่าววัตถุประสงค์ของพิธีลงนามฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ AOT ได้แก่
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ผู้แทน บวท. ได้แก่ นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบริหารการจราจรทางอากาศ และนายชำนาญ ฤาชัย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ บวท.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ทอท.1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ AOT
ทั้งนี้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) ร่วมกัน ระหว่าง AOT และ บวท. ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับและพัฒนากระบวนการปฏิบัติการทั้งในส่วนของภาคพื้น และห้วงอากาศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนมีความมั่นใจ ในการให้บริการของทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT

---------------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 12/2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th