AOT ชี้แจงการจัดหาระบบงานบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องเป็นไปด้วยความโปร่งใส

331122285_1341127719787834_7206953984360919663_n
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ชี้แจงการจัดการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดย AOT ได้ดำเนินการจัดหาระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ทสภ.เมื่อปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร และดำเนินการจัดหาระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ทดม. ทชม. ทชร. ทภก.และ ทหญ.เมื่อปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ได้กำหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศในการนำเทคโนโลยีระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาใช้ในสนามบินที่ให้บริการแก่สาธารณะ เพื่อพัฒนาการดำเนินการสนามบินสาธารณะให้มีความทันสมัย มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล และผลักดันให้มีการใช้ระบบดังกล่าวให้ทันตามนโยบายเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาล ภายในต้นปี 2565 ในการทำสัญญานี้ AOT ประมาณการรายจ่ายของระบบที่ต้องทำการติดตั้งทั้งหมด และเฉลี่ยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อจำนวนของผู้โดยสาร เพื่อนำค่าบริการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และเรียกเก็บจากสายการบินมาจ่ายเป็นค่าลงทุนระบบต่อไป การที่ AOT กำหนดกรอบของการรับความเสี่ยงไว้ที่ ร้อยละ 90 เป็นการบริหารความเสี่ยงของสัญญาไม่ให้เอกชนคิดค่าบริหารจัดการความเสี่ยงของจำนวนผู้โดยสารสูงจนเกินไป และในขณะเดียวกัน หากปริมาณผู้โดยสารสูงเกินประมาณการ 110% สัญญานี้ได้จำกัดค่าใช้จ่ายไว้ที่ 110% เพื่อไม่ให้เอกชนได้รับค่าบริการสูงเกินจริงเช่นกัน ทั้งนี้ ในการคัดเลือกเอกชนเข้ามาดำเนินการ AOT ได้ใช้วิธีการคัดเลือก ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเชิญบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำของโลกในด้านระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาเสนอราคา ดังนั้น จึงไม่เป็นการเอื้อผลประโยชน์แก่เอกชนเจ้าใดเจ้าหนึ่งสำหรับระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ท่าอากาศยานของ AOT ประกอบด้วยระบบงานย่อย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) และระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated Biometric Identification System) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถทำการเช็กอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดที่อาคารผู้โดยสาร และยกระดับการให้บริการของท่าอากาศยาน AOT ให้ทัดเทียม ท่าอากาศยานชั้นนำของโลก
-----------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 12/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th