AOT นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

_2565_2
_2565_3
_2565_4
9_2565_1
_2565_5

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และ นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน AOT นำคณะผู้ถือหุ้น AOT เข้าเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ในโอกาสนี้ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ได้บรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ต่อจากนั้น ได้นำคณะฯ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ไปยังอาคาร SAT-1 และได้นำชมพื้นที่ให้บริการต่างๆ บริเวณชั้น 2 และ 3 ของอาคาร ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น AOT รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจของ AOT อีกด้วย ทั้งนี้ ตลอดการเยี่ยมชมมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240  โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th