AOT พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของการบินไทยในการให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

065EA8DF-F598-4B7F-BE35-808534DB730E
7ADB4203-2CDA-4BAB-AA57-E64E64BEA98A
E8B75927-43D1-4CAB-AFF2-64F1B29C2A5E

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมสนับสนุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ในการประกอบกิจการบริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ภายใต้กระบวนการในประกาศคณะกรรมการนโบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 (5,000 ล้านบาท) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562
พ.ศ.2563 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ AOT ได้ให้สิทธิประกอบการบริการภาคพื้น ณ ทภก.แก่ บกท. มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - 29 เมษายน 2564 โดยได้ผูกอยู่กับสัญญาอนุญาตให้บริการคลังสินค้า ณ ทภก.ด้วย นั้น เมื่อวันที่ 14กันยายน 2563 บกท.ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาของรัฐตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6กันยายน 2562 โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 บกท.ได้มีหนังสือขอต่ออายุสัญญาประกอบการฯ  แต่เนื่องจากจะขัดกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฯ ข้างต้น ดังนั้น AOT จึงไม่สามารถพิจารณาการให้สิทธิดำเนินการประกอบกิจการทั้ง 2 กิจกรรมแก่ บกท.ต่อเนื่องได้ ซึ่ง AOT ได้แจ้งประเด็นดังกล่าวให้ บกท.รับทราบแล้วในการประชุมร่วมกันระหว่าง AOT และ บกท.
มาโดยตลอด ได้แก่ (1) การประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (2) การประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และ
(3) การประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่ง บกท.รับทราบปัญหา แต่มิได้ดำเนินการใดตามกระบวนการกฎหมายจนสัญญาหมดอายุลง

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
26 มีนาคม 2564 โดยยกเว้นให้นิติบุคคลที่ยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แต่เป็น
นิติบุคคลที่หน่วยงานของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 25 และเป็นหรือเคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 สามารถร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐได้ แต่การให้สิทธิประกอบการยังคงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 ฯ โดย AOT มีความยินดีและพร้อมที่จะพิจารณาให้สิทธิ บกท.ประกอบกิจการตามขั้นตอนของกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ทภก.เป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ของสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมให้บริการภาคพื้น ซึ่งมี บกท.เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว หากสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 จะไม่มีผู้ประกอบการรายใดให้บริการเลย และ AOT มีความกังวลในเรื่องความพร้อม
ในการให้บริการของ บกท.ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ และบุคลากร ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้ทันทีที่เที่ยวบินระหว่างประเทศเริ่มกลับมาทำการบินตามปกติ อันจะกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและการเปิดประเทศ ดังนั้นเพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินกิจการให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ทภก.ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับประเทศโดยรวม AOT จึงจำเป็นต้องให้บริษัท AOTGA ซึ่งมีความพร้อม
เข้าประกอบกิจการแทน และเพื่อรองรับในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าการประกอบการของบริษัท AOTGA
ในปัจจุบันจะอยู่ในสภาวะขาดทุนก็ตาม และเมื่อผู้โดยสารกลับมาเป็นปกติและสามารถทำกำไรได้แล้ว บกท.ก็สามารถร่วมทุนกับ AOT ในกิจกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งคณะกรรมการ AOT ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ บกท.สามารถเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมของ AOT ได้ในอนาคต หรือหาก บกท.ไม่ประสงค์
จะร่วมทุนฯ บกท.ก็สามารถยื่นความจำนงเข้าขอประกอบกิจการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้ต่อไป

AOT ในฐานะผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของไทย ซึ่งถือเป็นประตูสู่ประเทศ มีความยินดีและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ บกท.ที่เป็นหน่วยงานที่ได้ทำงานเคียงข้างร่วมกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในธุรกิจการบินให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตไปสู่ระดับโลกต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 19 / 2564 วันที่ 16 เมษายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216  

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th