AOT พร้อมแล้ว… ที่จะให้ทุกท่านสัมผัสกับการใช้บริการสนามบินยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่เชื่อมโยงทุกเทคโนโลยี ให้ทุกส่วนเชื่อมโยงกัน นั่นก็คือ …AOT DIGITAL PLATFORM