AOT มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

นางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
เป็นผู้แทน AOT มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 300,000.- บาท ให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ โดยการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องล้างตัวกรองของศูนย์ไตเทียม และใช้จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 AOT ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ จำนวน 2,000,000.- บาท และ
ได้รับการจารึกชื่อ “บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)” ที่ศูนย์ไตเทียม และปี 2563 AOT ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดหาเก้าอี้ปรับนอนสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 20 ตัว เป็นเงินจำนวน 370,000.- บาท

--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 7/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

_2564_1
_2564_2
_2564_3
_2564_4
_2564_5