AOT ยืนยันกรณีลดสเปกคุณสมบัติวัสดุระบบไฟฟ้าโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไม่เป็นความจริง

IMG_7190-01
  1. กรณีที่เอกชนผู้รับเหมาสร้างรันเวย์เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ทั้งวิศวกรและผู้รับเหมาออกมาเปิดเผยว่าถูกกดดันให้ลดสเปกวัสดุระบบไฟ แต่เอกชนไม่ยอมลดสเปกเพราะกลัวมีความผิด และอาจส่งผลต่อ ความไม่ปลอดภัยผู้โดยสาร เรื่องนี้ส่อมีการทุจริตหรือไม่ ทราบเรื่องนี้หรือไม่ และได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในฐานะผู้บริหาร ทสภ.ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า AOTได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร ทางขับขนาน ทางขับเชื่อมและทางขับ Perimeter Taxiway เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิ่ง ทสภ.ให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ในการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) AOT ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor List) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลและผ่านข้อกำหนดในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม โดยเมื่อถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวัสดุที่มีคุณสมบัติ

ผ่านมาตรฐาน และอยู่ในรายการ Vendor List ตามที่กำหนดไว้ใน TOR และในสัญญาจ้างแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ยื่นเสนอขออนุมัติระบบไฟฟ้าสนามบินดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งเป็นระบบฐานรากของทางวิ่งเส้นที่ 3 ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยผู้รับจ้างวางแผนที่จะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ระบบดังกล่าวประมาณกลางปี 2565

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาอนุมัติวัสดุของ AOT ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เป็นสำคัญ ซึ่งการนำวัสดุที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนด และไม่อยู่ใน Vendor List มาใช้ เป็นการขัดต่อหลักการทำงานของ AOT ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่ AOT จะดำเนินการตามที่เป็นข่าว

 

  1. เพราะลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) มาแล้ว เมื่อเอกชนไม่ยอม

ลดสเปกจึงถูกเปลี่ยนผู้รับเหมา

กรณีที่มีการพาดพิงเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ ทชร.ว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วนั้น AOT ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อพาดพิงดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากสัญญาก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือ และปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A และ B ทชร.ได้มีหนังสือแจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันทางผู้รับจ้างยังอยู่ในช่วงการเตรียมงาน จึงยังไม่ได้มีการเสนอสเปกของระบบไฟฟ้าสนามบินให้ AOT อนุมัติแต่อย่างใดโดยการดำเนินการในส่วนนี้มีแผนจะติดตั้งในเดือนกรกฎาคม 2565

-------------------------------------------

ฉบับที่ 51/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th