AOT ร่วมประชุม ACI Asia – Pacific and Middle East Regional Operational Safety Committee (ROSC) ครั้งที่ 31 เพื่อพิจารณาความปลอดภัยร่วมกันของท่าอากาศยานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

387751529_707959231362574_2122861607915199703_n
387777008_707959208029243_1294527076370402316_n
387846965_707959248029239_4117237009855904435_n

AOT ร่วมประชุม ACI Asia - Pacific and Middle East Regional Operational Safety Committee (ROSC) ครั้งที่ 31 เพื่อพิจารณาความปลอดภัยร่วมกันของท่าอากาศยานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
นางดารินา เกื้อสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ผู้แทน AOT ในฐานะกรรมการ ACI Asia - Pacific and Middle East Regional Operational Safety Committee เข้าร่วมการประชุม ACI Asia - Pacific and Middle East Regional Operational Safety Committee (ROSC) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Novotel Hyderabad Airport, Hyderabad, Telangana สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทําข้อแนะนําด้านความปลอดภัยเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับสมาชิก ACI เช่น การบํารุงรักษาบริเวณพื้นที่ขับเคลื่อนและการใช้โดรนในการปฏิบัติงานภายในเขตการบิน ตลอดจนอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เพื่อพัฒนาความปลอดภัยร่วมกัน อาทิ เกณฑ์ในการพิจารณาวัฒนธรรมความปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการท่าอากาศยานและผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ตามข้อเสนอของ Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) แนวทางการจัดโครงการการแข่งขันนวัตกรรมด้านความปลอดภัยระหว่างท่าอากาศยาน ติดตามผลการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแนวทางในการนําสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดับเพลิงกู้ภัยภายในท่าอากาศยานตามที่ได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ ACI จากการประชุมครั้งที่ 30 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่างข้อเสนอต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการที่รัฐนําข้อแนะนําจาก ICAO มากําหนดเป็นกฎหมายบังคับใช้กับท่าอากาศยานในประเทศอีกด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 32/2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th