AOT เข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 สร้างความมั่นใจในการเดินทาง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) คุมเข้มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการสาธารณสุข ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการสนามบิน รวมทั้งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ในยุคของการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ (Transport New Normal) โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ แบบ Deep Cleaning ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทุกวัน เช่น ทำความสะอาดถาดรองกระเป๋าสัมภาระ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ รถเข็นกระเป๋า เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ตู้กดเงินสด (ATM) สายพานรับกระเป๋า เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มี
พรมเช็ดเท้าชุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจเช็กแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อป้องกันการสัมผัสและส่งต่อเชื้อโรค ซึ่งสนามบินของ AOT ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด (Big Cleaning) เช่น ฉีดพ่น
ยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ภายนอกส่วนงานต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือขณะปฏิบัติงานและทำความสะอาดทุกครั้ง อีกทั้งได้ติดตามด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองสถานการณ์ได้ทันท่วงที และยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่
ตรวจเช็กผู้ที่จะเข้ามายังภายในอาคารผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
โดยจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบินและการให้บริการได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรค ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งประกาศจังหวัดและมาตรการเข้าออกของแต่ละจังหวัดที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ก่อนเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

 

-------------------------------------------------------

ฉบับที่ 2/2564 วันที่ 19 มกราคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th