AOT เข้าร่วมการประชุม ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Aviation Security Committee ครั้งที่ 32 ส่งเสริมการความปลอดภัยการบินระดับภูมิภาค

AOT 1
AOT 2
AOT 3

น.ส.ทิพย์ธิดา กสิวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ในฐานะกรรมการ ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Aviation Security Committee (ACI APAC & MID RASC) เข้าร่วมการประชุม ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Aviation Security Committee ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Kempinski Hotel Muscat เมืองมัสกัต รัฐสุลต่านโอมานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง รวมทั้งการหาข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางการบินในระดับภูมิภาคและระดับโลก การเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานเพื่อรับการตรวจสอบจาก ICAO ในโครงการ USAP-CMA และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน พร้อมทั้งการออกแบบท่าอากาศยานที่คำนึงถึงความปลอดภัย นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของ AOT ในระดับนานาชาติในการนำความรู้มาปรับใช้กับการรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศไทยเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรท่าอากาศยานชั้นนำในภูมิภาคอีกด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 25/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th