AOT เยี่ยมชมและมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติฯ จังหวัดเชียงใหม่

_2564_1_1
_2564_2_1
_2564_3_3

นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นผู้แทน AOT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เยี่ยมชมการดำเนินงาน ติดตามผล

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และรับทราบแผนงานในปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านใหม่พัฒนาสันติ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อุปถัมภ์) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 100,000.- บาท โดยมี ดาบตำรวจหญิง กัญญารัตน์ ขวัญทรัพย์กิจ รักษาการครูใหญ่เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

 

---------------------------------------------------------

ฉบับที่ 16/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th