AOT เยี่ยมชมและมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดกิจกรรม “มาเยี่ยมหา อาสาสอนน้อง” ครั้งที่ 8

S__44261511
S__44261519
S__44261520
S__44261515

นายสมภพ ภาคสวรรค์ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อํานวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานจากสํานักงานใหญ่ และท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง จํานวน 40 คน เข้าร่วมเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ณ บ้านนาโต่ ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 โรงเรียนที่ AOT ให้การสนับสนุนฯ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาเป็นจํานวนเงิน 150,000.- บาท โดยมี พลตํารวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนให้การต้อนรับและรับมอบงบประมาณดังกล่าว นอกจากนี้ AOT ยังได้จัดกิจกรรม “มาเยี่ยมหา อาสาสอนน้อง” ครั้งที่ 8 เพื่อให้พนักงาน AOT ได้มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมกับนักเรียนและคุณครู โดยมีการสอนทักษะความรู้ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมเฮฮาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น (CPR) พร้อมทั้ง นําผู้บริหาร และพนักงาน AOT เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืนของ AOT (AOT Selected) ทั้งนี้ AOT ดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

--------------------------------

ฉบับที่ 11/2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th