AOT แจงข่าวลดสเปกคุณสมบัติวัสดุระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 สุวรรณภูมิ

S__6881301

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวลดคุณสมบัติวัสดุของระบบไฟฟ้าสนามบิน โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดย AOT ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุและบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor List) ที่ผ่านข้อกำหนดในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนในสัญญา
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสนามบิน และยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการของผู้รับจ้างยังไม่ถึงกำหนดเวลาของขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินแต่อย่างใด

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) กล่าวว่า
ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง AOT ลดคุณสมบัติวัสดุของระบบไฟฟ้าสนามบิน โครงการก่อสร้าง
ทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. โดยมีการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสนามบินที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างฯ มาเป็นระบบไฟที่ไม่เคยใช้
ที่สนามบินไหนมาก่อน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้สนามบินนั้น AOT ในฐานะผู้บริหาร ทสภ.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า AOT ได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร ทางขับขนาน ทางขับเชื่อม และทางขับ Perimeter Taxiway เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิ่ง ทสภ.ให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ในการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) AOT ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor List) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลและผ่านข้อกำหนดในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม โดยเมื่อถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวัสดุที่มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐาน และอยู่ในรายการ Vendor List ตามที่กำหนด
ไว้ใน TOR และในสัญญาจ้างแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ยื่นเสนอขออนุมัติระบบไฟฟ้าสนามบินดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งเป็นระบบฐานรากของทางวิ่งเส้นที่ 3 ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยผู้รับจ้างวางแผนที่จะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ระบบดังกล่าวประมาณกลางปี 2565

นายกีรติ กล่าวในตอนท้ายว่า AOT ขอยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาอนุมัติวัสดุของ AOT ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นสำคัญ ซึ่งการนำวัสดุที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนด และไม่อยู่ใน Vendor List มาใช้ เป็นการขัดต่อหลักการทำงานของ AOT ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่ AOT จะดำเนินการตามที่เป็นข่าว

---------------------------------------------------

ฉบับที่ 50/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th