AOT ได้รับการประกาศบนเวทีโลกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

S__7069794 แก้ไข

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
(14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.15 น. ตามเวลาประเทศไทย) ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices 2020 หรือ DJSI 2020 ในระดับ DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA : Transportation and Transportation Infrastructure) โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ 8 จากทั้งหมด 102 องค์กรที่เข้าร่วมตอบแบบประเมิน ซึ่งมีบริษัทชั้นนำได้รับเชิญให้ร่วมตอบแบบประเมินในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม TRA จำนวน
104 บริษัททั่วโลก ครอบคลุม 3 บริษัทสัญชาติไทย

สำหรับ DJSI เป็นดัชนีประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล ซึ่งการประเมินนั้นจะครอบคลุม 3 มิติ ที่สำคัญ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
สู่ความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก อีกทั้ง AOT มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้าง
ผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ AOT ได้เข้าร่วมการประเมิน DJSI มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องทุกปีในกลุ่ม Emerging Market และเป็นสมาชิกในระดับ World อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ประเภทกลุ่ม อุตสาหกรรม TRA

--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่  59 / 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร / ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5242, 0 2535 5240, 0 2535 5273-4

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th