AOT Breakthrough [Preshipment Inspection Center] ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดตั้งขึ้นภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้การส่งออกสินค้าภาคการเกษตรไปสู่ตลาดต่างประเทศ มีมูลค่าเพิ่มและเติบโต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ