AOT Breakthrough [Smart Car Park] ระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นการนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาให้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัย