AOTTO ร่วมกับ C.C.I.C และ CPAW ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านการตรวจสอบสินค้า เน่าเสียง่ายก่อนส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

S__22454327
S__22454329

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ (MOU) ด้านการตรวจสอบสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออก
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO) บริษัท
ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด (C.C.I.C) และ บริษัท ซีพี แอสเซท ไวส์ โฮลดิ้ง จำกัด (CPAW) โดยมี นายคทา วีณิน
กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ AOTTO คุณหลิว หัวลี่ กรรมการผู้จัดการ C.C.I.C และมาดามโป หง
กรรมการ CPAW เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ อาคารคลังสินค้า 4 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
นายนิตินัย กล่าวว่า บริษัท AOTTO เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง AOT กับ บริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนผู้ส่งออกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่ง
สินค้าเน่าเสียง่ายทางอากาศยานให้กับผู้ส่งออก โดยพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของโครงการ
นำร่องในการเตรียมสถานที่สำหรับจัดเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย Perishable Premium Lane (PPL)
ของบริษัท AOTTO ก่อนพัฒนาไปเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของประเทศ
ปลายทาง ตามแผนระยะยาวของ AOT ที่มีแผนดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก และผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตร
ก่อนส่งออก หรือ Preshipment Inspection Center (PSI) ภายในเขตปลอดอากร ทสภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออก และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าการเกษตรของภูมิภาค
อาเซียนไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล และเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตร
ให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับสินค้าเกษตรภายในภูมิภาค
การสร้างมาตรฐานในระดับที่ประเทศปลายทางยอมรับจะเป็นการทำให้แน่ใจว่าสินค้าจะไม่ถูกตีกลับ และถึงที่หมาย
อย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าเกษตรส่งออกจากไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานอันจะช่วยผลักดันให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลาง
การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรในภูมิภาคในอนาคต ซึ่งบริษัท C.C.I.C เป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทย - จีน
โดยผู้ร่วมลงทุนฝั่งจีน คือ องค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีนที่ดำเนินการตรวจสอบ ประเมิน รับรอง และ
ทดสอบสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และสำหรับบริษัท CPAW เป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์
หนึ่งในบริษัทในเครือซีพี ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีพันธมิตรในทางธุรกิจ การค้า การลงทุนกับประเทศจีน
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า AOT ในฐานะผู้ร่วมทุนใน AOTTO มุ่งหวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้
ได้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยส่งเสริม ผลักดันคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไป

-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 4/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th