CEO AOT ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศเอเชีย-แปซิฟิก

S__6406270v1
S__6406272
S__6406273

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACI Asia-Pacific Regional Assembly (Virtual Meeting) ครั้งที่ 15 ผ่าน VDO Conference เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมฯ ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการให้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศเอเชีย-แปซิฟิก (ACI Asia-Pacific) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานท่าอากาศยานในสถานการณ์ COVID-19 เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติและมาตรการของแต่ละท่าอากาศยาน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

-------------------------------------------
ฉบับที่ 26 /2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th