CEO AOT ได้รับการแต่งตั้งเป็น ACI World Governing Board

_2564_1(1)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
ในฐานะกรรมการ ACI Asia-Pacific Regional Board ได้รับการรับรองจากที่ประชุม ACI World Special Meeting
of Members ให้เป็นกรรมการของ ACI World Governing Board (ACI WGB) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 –
31 มีนาคม 2567 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ AOT อาคารสำนักงานใหญ่ AOT ทั้งนี้ ACI WGB ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 28 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ACI Regional Board ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วโลก เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ ACI
ซึ่งการที่ AOT ได้เข้าร่วมเป็น ACI WGB จะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการบริหารงานสนามบิน
ร่วมกับสนามบินชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ AOT และประเทศไทยในระดับสากล

---------------------------------------------------------

ฉบับที่ 15/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th