Skywalk -ทางเเดินลอยฟ้า ท่าอากาศยานดอนเมือง เชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สถานีดอนเมือง กับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผูโดยสารระหว่างประเทศ