TAXI DROP LANE ! ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดความแออัดของผู้ใช้บริการ บริเวณชานชาลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่) ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น